יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

אברהם אבינו מיוחס לספירת החסד. נאמר באברהם אבינו (בראשית) "הלוך ונסוע הנגבה". צד דרום הינו צד החסד כי כאשר יש חסד בעולם יש זרימה לעומת הצפון המייצג את הקיפאון והעדר הזרימה. הסבר זה ניתן מהרב יוסף ג'יקטיליאבספרו שער הניקוד. אברהם גימ' 8 פעמים שם אל המיוחס לספירת החסד. ההסבר לכך נותן הרב משה זכותא ממקובלי איטליה לפני כ300 שנים, בספרו ערכי הכינויים: "וכבר ידעת שבכל פאת זקן יש שם א"ל שהוא מדה ראשונה מי"ג מדות "אל רחום" וכו'. וכבר ידעת שהם ג' פעמים אל שהם ג' עולמות שהם ג' אלפי"ן ["אל שדי" שעולה מש"ה] [אל יהו"ה העולה] נ"ז, ו[אל אדנ"י העולה] צ"ו. וכן בפאה השמאלית [סדר כנ"ל]. הרי ו' פעם אל, וב' פעם אל, הרי ח' פעם אל [והוא] בגימ' אברהם. מהרמ"ז זי"ע.אברהם גם נקרא יסוד דאו"א. דע שתחילה הוצרך למסור עצמו על קדושת ה' באור כשדים כדי לעשות זיווג עליון דאו"א כדי לתקן זו"ן בבחי' עיבור. ולכן אחר הזווג דאו"א ע"י קידוש ה', אז עשה בחי' עבור הא', דג' כלילן בג'. וז"ש "ויעבור אברם בארץ", ולכן נקרא "אברם" במ"ם סתומה. ואחר שנתיישב בא"י נק' "אברהם" וניתוסף בו ה' יתירה שהם הה' חסדים של הגדלות עיבור ב' כנודע. ואלו הה' חסדים הם היסוד לכל העולמות ומקיים אותם. וזה סוד ["בהבראם"] בה' בראם, ה' חסדים. גם אמרו בה' בראם, והכל א'. והה' גבורות דאי' נכללו בשרה אשתו. ואברהם היה ממתק הגבורות של אשתו שהם בחינת "אלהים", כי "שרי" הם ב' אלהים, פנים ואחור, וה' אותיות הפנים וה' אותיות בכללות אחור, הכל "שרי", ואברהם ממתקם. וזהו "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה' אלהים" וכו'. פי' שאברהם שיתף הה' הויו"ת שהם חסדים בגבורות אשתו שהם "אלהים" והמתיקם. וז"ש "אברהם מגייר את האנשים ושרה נשים", כי זה חסדים וזאת גבורות, ולפי שיצחק הוא סוד גבורות כנודע, ולכן נדמה לשרה אמו, ותלאו הכתוב בה, "ולשרה בן". מהרמ"ז זי"ע.כתב ב ספר פרדס רמונים - שער כג פרק א : אברהם פירושו בחסד ומטעם כי אברהם נעשה מרכבה לחסד נקרא על שמו. ואפשר שלא נקראת בשם אברהם אלא בסוד הבחינה שאברהם מרכבה אליה שהיא בחינה הנקרא נגבה כאשר יתבאר (בע' נגב) וכן באותה בחינה שהיא שופע חסדו על בני אדם באותה בחינה הי' מרכבה אליה: ענין שני חיי אברהם קע"ה שנה, הוא כי הנה כבר ידעת כי אברהם הוא סוד החמשה חסדים המתפשטים בז"א, הנקרא מ"ה שהוא הוי'ה באלפין. והנה הה' חסדים הם ה' הויו"ת שהם [גימ'] ק"ל ויתפשטו בז"א הנקרא מ"ה. אז יעשה הכל בגי' קע"ה, ואלו הן שנותיו של אברהם: אברם הם סוד חסדים דזעיר קודם התפשטותם בגופו, בהיותם ביסוד אימא אחר התפשטותם עד יסוד (שלו) [שלה]. להלן ליקוטים מספר קהלת יעקב: אברהם הוא סוד החסד (זוהר בראשית מ"ז ע"ב), אף על פי כן הוא כולל הדין, ועל כן מילוי דאברהם אלף בית ריש הה מם גימטריא 875 עשר פעמים אלהים וחמשה אותיות ועשר כוללים, וזה סוד אברהםהוליד את יצחק, כי המילוי נקרא תולדות האות שהאות מוליד המילוי:אברהם אותיות שאחר אברהם בגשון גימטריא 361 חמשה פעמים חסד 360 עם הכולל 1. וזה שאמר ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם, ש"ס גימטריא שכם, וגימטריא חמשה פעמים חסד, ואותיות אלו שאחר אברהם הוי"ה אלהינו הוי"ה כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, סוד יד ימין ויד שמאל שאברהם כולל גם יד שמאל וכוללו בימין, וזה שאמר (בראשית י"א כ"ב) הרימתי ידי אל הוי"ה, והנה אברהם גימטריא שמונה פעמים א"ל (ליקוטי תורה וירא), ואותיות שאחר אברהם הן 360 שמונה פעמים מ"ה, הרי אותיות א"ל מ"ה דאלהים, חסר לו י' דאלהים על כן אמר לו הקדוש ברוך שימול וסוד המילה הוא י' דאלהים, כי מילה הוא אותיות דאלהים רק חסד א' מאלהים (ליקוטי תורה טעמי המצות לך סוד המילה), ומילה סוד יסוד ועטרה והוא סוד י' דאלהים, על כן אמר ליה התהלך לפני והיה תמים שלים שישלים שמונה פעמים אלהים, כי יסוד גימטריא שמונה פעמים י':אברהם אותיות שלפני אברהם גימטריא קו"ל, (אותיות אאקדל) והוא סוד ע"ב ס"ג עם הכולל חכמה ובינה, גם סוד תפארתשהוא בחינת קול דנפיק משופר (תיקוני זוהר תיקון כ"א נ"ז ע"ב), גם גימטריא חסד דין רומז שהיה כלול גם מדין, גם גימטריא ע"ב מ"ב כ"ב, סוד שם ע"ב חסד, מ"ב גבורה, שם כ"ב תפארת, ואלו שלשה שמות גימטריא קו"ל, על כן קול כלול אשא רוחא ומיא (פרדס רימונים שער עשר ולא תשע פרק א'), על כן אברהם ראשי תיבות: א'ש ר'וח ומ'ים ה'נכללים ב'ו:אברהם עם אותיות שלפניו ולאחריו וט"ו אותיותיהן והכולל גימטריא כתר חכמה בינה, גם גימטריא ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן קס"א קנ"א קמ"ג אדנ"י וח' כוללים, סוד המוחין שמשפיעים למלכות, ומלכות מקבלת שפע מהן על ידי תלת דרגין דקיימין עלה משה אהרן יוסף (זוהר אמור צ"ו.) והוא גם כן גימטריא אברהם ואותיות שלפניו ואחריו, והמלכות מתמלאת שפע ברכה ביסוד מלכות דידה, שהם סוד ציון וירושלים בגימטריא הכי הוי, ציון וירושלים ושני כוללים גימטריא אברהם עם אותיות שלפניו ולאחריו וט"ו אותיות, ויונקת חמשה חסדים בזעיר בגימטריא הכי הוי:אברהם (ש'רה) ראשי תיבות א"ש בחינת רחל המים, והוא סוד לאה כמו שכתב בסידור (רבי שבתאי) רוקע הארץ על ה'מים הוא לאה שנבנית על ידי ה' מים גימטריא דמות, הרי אברהם כולל תרין נוקבין לאה ורחל, ועיין בליקוטי לך לך שפירש לך לך מארצך שהעלה לאברהם מארץ התחתונה אל ארץ העליונה לאה:אברהם ראשי תיבות א'עביר ב'זכותו ר'וח ה'טומאה מ'הארץ, כי מדתו מדת מים המעביר כל טומאה והבן. גם ראשי תיבות ב'זכותו, ה'הוא ר'וח מ'סאבא א'תכפיא, בסוד (שמות ט"ו ו') ימינך הוי"ה תרעץ אויב, ועל ידו נתרוקן קומת הסטרא אחרא מכל הניצוצין קדושות, בסוד (בראשית י"ב ה') ואת הנפש אשר עשו בחרן, כי אברהם סוד החכמה (זוהר שמות י"ד ע"ב) כולהו במחשבה אתברירו, ויבורר כל הנוקבא מן הסטרא אחרא ואז יהיה הבור ריק אין בן מים, אברהם ראשי תיבות ה'בור ר'יק א'ין ב'ו מ'ים, גם רומז בור של גיהנם ריק אין בו מים מדת אברהם מים מכבה אש הגיהנם, ועל כן מי שמהול אברהם אינו מניחו לירד לגיהנם (עירובין י"ט. בראשית רבה פרשה מ"ח אות ה'), כי על ידי המילה נתגלו החסדים שהם מים (זוהר פינחס רנ"ה.) ומכבים אש הגיהנם:אברהם ראשי תיבות מ'י א'שר ר'שום ב'ברית ה'קודש, א'מלטו ב'זכותי מ'גיהנם ה'נקראת ר'עה, אברהם ראשי תיבות א'ברהם ב'ו ר'שום מ'דת ה'חסד, אברהם גימטריא שמונה פעמים א"ל חסד אל, על כן רשום בו מדת החסד, שהוא סוד אל אברהם ראשי תיבות אז בבוא ראש השנה מדת הדין רוצה בהשחתת אדם, אדם הגדול בענקים מעורר רחמיו:אברהם הוא התחיל לברר בירורין ממלכין קדמאין ומחטא אדם הראשון, וכן הגרים והנפש שעשה בחרן, אברהם ראשי תיבות למפרע מ'תוך ה'פסולת ר'ב ב'ורר א'וכל:אברהם בחינת חסד ושורשו בחכמה ואיהו דרועא ימינא דאדם, גם הוא בחינת ריאה השואבת כל מיני משקים בחינת מים חסד, זוהר פינחס רעיא מהימנא רי"ח ע"ב, ואיהו בחינת ה' קדמאה דשם הוי"ה זוהר רעיא מהימנא כי תצא רע"ט ע"ב, רבו של אברהם המלאך צדקיא"ל בחינת חסד כן כתב הראב"ד (בסוף הקדמתו לספר יצירה):אברהם תיקון עמוד גמילת חסדים, והוא כולל כל הנפשות של ישראל, יצחק בחינת רוח, יעקב בחינת נשמה, מגלה עמוקות לך לך:אברהם תיקון דור אנוש שהוא בעבודה זרה, ובאמת תיקן עון דור אנוש מבול הפלגה סדום, רק דפרטות תיקון עון עבודה זרה דאנוש, מגלה עמוקות לך לך ע"ש:אברהם תיקון עולם העשיה ואת הנפש אשר עשו בחרן נפש מבחינת עשיה, מגלה עמוקות וירא.אברהם תיקן בחינת עולם, ויצחק בחינת שנה ויעקב בחינת נפש, ועין בערך עולם מה שכתבתי בזה, ויש לומר עולם במילוי עין ויו למד מם וי"א אותיות גימטריא אברהם אבינו במכוון:אברהם שורש נשמתו היתה שקיעה בקליפות ובא מתרח דארתח להקדוש ברוך הוא (זוהר בהר קי"א ע"ב) והוליד לאברהם בעצם טומאת נדת אשתו, ועליו נאמר מי יתן טהור מטמא, זוהר וירא (ק"ב ע"ב), והרב בספר הגלגולים (ליקוטי תורה איוב בהתחלה):אברהם הוא סוד טיפת החסדים דאבא, וכשהוא בזעיר נקרא אברהם, אבר מ"ה כי שם מ"ה בזעיר, ועוד דבזעיר מתגלים החמשה חסדים, וזהו ה' דאברהם, וכשהם ביסוד אבא אז הוא בסוד אברם מ' סתומה כי שם החסדים סתומים, ליקוטי תורה פרשת לך:אברהם הוא סוד החכמה כנודע, ונודע דעל ידי אור החכמה נבער רוח הטומאה, כי בבינה יש להם קצת אחיזה כאשר הארכנו במקום אחר, שכשיונקת מבינה אז רגליה יורדות מות, מה שאין כן כשיונקת מחכמה, ועל כן אברהם ראשי תיבות א'ורו ב'יעור ר'וח ה'טומאה מ'הארץ:אברהם נודע שהוא בחינת יד ימין דקדושה, והוא היה תחילה לגרים, ועיין בערך גרים שהגרים אחיזתן בבחינת רגלים דקדושה, הרי אחוז ביד ורגל דקדושה, יד רגל עם הכולל גימטריא אברהם, וזה שאמר אברהם יהיה שמך כי אב המון גוים נתתיך, כי על ידי זה שהוא אב לגרים יש לו אחיזה גם ברגל, יד רגל גימטריא אברהם:אברהם ראשי תיבות א'ברהם ב'חינת ר'גל ה'ימין מ'המרכבה (זוהר ויצא ק"נ.), והוא כולל ארבע רגלי המרכבה, ועל כן אברהם ראשי תיבות א'רבע ר'גלי ה'מרכבה ב'ו מ'וכללים, והנה ארבע רגלי המרכבה הן ארבע גוונים אדום לבן ירוק ותכלת (זוהר נח ע"א ע"ב), וזה סוד וירא אליו הוי"ה, אליו ראשי תיבות א'דום ל'בן י'רוק ו'תכלת, והנה ארבע גוונין אלו הן ארבע אותיות הוי"ה, וזה שאמר אליו הוי"ה שבחינת אליו הוא הוי"ה, באלני ראשי תיבות נ'שבע ה'וי"ה ל'דוד א'מת, אמת ראשי תיבות א'ור מ'נהורא ת'כלא:

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש