יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

לפי הפשט אבן הראשה זו האבן שעושים הבנאים במרכז הקשת מעל החלון או הדלת וצורת טרפז הפוך לה. ועליה אמר דהע"ה "אבן מאסו הבונים, היתה לראש פינה". לפי הסוד אבן זו המלכות ומילת הראשה בא לאמר שהיא חשובה כמו הראש שזו החכמה או שהיא עלתה עד לשם בסוד ותרב חכמת שלמה.כתב בספר פרדס רמונים - שער כג פרק א עוד נקראת (המלכות) אבן הראשה בבחי' שהיא שניה לחכמה כמבואר בשער הנזכר.כתב בספר הפליאה - ד"ה ועתה שמע רמזי החכמים אשר רמזו והיא היתה לראש פינה על אלפי אלפים וריבוא רבבות, על אבן אחת שבעה עינים, והמייחד תפילתו בה (במלכות) יפיק שאלתו כי משם רועה אבן ישראל היא היד הנטויה היא אבן השתיה אשר ממנה עולם השפל הושתת היא, סוד הלבנה בחידושה היא אבן הראשה.כתב בספר שושן סודות - אות תלו - סודו ע"ד אמת: ורבי בנאה רומז אל אבן הראשה בעצמה ר"ל מדת העטרה בעצמהוהיא היא אבן הראשה.וכן כתב ספר תורה אור למהר"מ פאפירש ז"ל - פרשת ויחי - "משם רועה אבן ישראל, היא המלכות, וז"ש היינו אבן הראשה וכו', ונקראת אבן ישראל כמו אשת ישראל, כי היא אבן לישב עליה בסוד [שמות יז] וישימו אבן תחתיו וישב עליה.כתב בספר הליקוטים - ספר זכריה - פרק ד "ובהיות זה, תצא האבן היורדת תוך החיצונים, ורגליה יורדות מות, השוכבת ברגלים, תשוב למקום אצילותה, להיות עטרת תפארת, בסוד אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה, ובסוד ויקח יעקב אבן וירימה מצבה, ובסוד ויצוק שמן על ראשה. וז"ש והוציא את האבן מתוך החיצונים, מה שהיתה נקראת אבן הראשה, בסוד נשא לבבינו אל כפים, בשני יחודי ק"ש ונפילת אפים, וזהו תשואות ח"ן ח"ן לה שני פעמים, והבן.ע"כ. ונראה שהכוונה לכך שהמלכות הנקראת אבן עולה לבינה. יציקת השמן על ראש המצבה מורה על המשכת השפע מהחכמה לבינה. וזה הפירוש ויקח יעקב (תפארת) אבן (מלכות) וירימה מצבה (בבינה).וכך נראה שזו דעת הגרמ"מ משקלוב - בביאור משנת חסידים - דף רסה "ומן שורש הי' שהוא הנקודה (שהיא החכמה) , כלל הכ"ז אותיות שהיא אבן הראשה, אבן סתימא, והות לטור רב [עי' דניאל ב], נדע מזה מה רב טובך אשר צפנת ליריאך [תהלים לא] שאין סוף.

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש