יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  
אחד נקרא הת"ת והמלכות בהיותם יחד כלולים מי"ס כי א"ח הם ט' כדפי' ודל"ת היא שכינה וקוצה של ד' הוא היסוד המיחדם יחד.

כתב בספר פרדס רמונים - שער כג פרק א אחד נקרא הת"ת והמלכות בהיותם יחד כלולים מי"ס כי א"ח הם ט' כדפי' ודל"ת היא שכינה וקוצה של ד' הוא היסוד המיחדם יחד. וזהו אחד ת"ת ומלכות יחד ות"ת בלא מלכות אינו נק' אחד. וכן בארו בזוהר פ' ויקרא (ד"ז) וז"ל תנינן אח"ד מהו אח"ד דא כ"י דאחידת ביה בקב"ה. דאמר ר"ש זווגא דדכר ונוקבא אקרי אחד, באתר דנוקבא שריא אחד אקרי, מ"ט בגין דדכר בלא נוקבא פלג גופא אקרי ופלג לאו הוא חד, וכד מתחברן כחדא תרי פלגי אתעבידו חד גופא כו'. וענין זה יתבאר במה שפי' בשער מיעוט הירח בפרק ד"ה. א"ה: בזו"ח רות כתב אח היינו ט"ר וד' זו המלכות. וכ"כ ביאיר נתיב שבזוהר פ' פנחס דף רנ"ז כתבו כן. כתב בספר מאורי אור אחד נקרא היסוד כי שם מתייחדים אל הטבעת האחת דברית מילה וז"א הנקרא א"ח ונוק' שתופסת ד' ספירות בו, מתחלת מתנה"י נעשים ע"י אחדות אחד "יאהדונהי". כתב בספר קהלת יעקב - ערך אח - אחד א"ח ד' שמור וזכור וזה סוד שמור וזכור בדיבור אחד, יש לומר בדיבור תיבת אחד יש בו שמור וזכור, אח זכור ד' שמור וזכור בניינו מהחסדים, על כן א"ח ראשי תיבות אור חסד, א"ח במילוי אלף חי"ת גימטריא חסד עליון דזעיר, דל"ת המילוי גימטריא חמשה פעמים אלהים, והוא סוד הנוקבא שבניינה מחמשה גבורות חמשה פעמים אלהים: אחד רומז על שלשה ראשונים שנחשבים כאחד כנו שהם ריעין דלא מתפרשין, וכן אחד ראשי תיבות אמא חכמה דעת, עיין מה שכתבתי לעיל בערך אח דאחד רומז על חכמה ובינה, אח ד' גם על חכמה ומלכות ע"ש: אחד כבר נתבאר שהוא סוד זעיר ונוקבא, אח זעיר שכולל ט' ספירות, ד' נוקבא וכשהן מתייחדים אז הוא אחד לשון שלימות כמו והיה המשכן אחד, וקיצו של ד' דאחד הוא סוד היסוד, ועל כן הקליפה נקרא אחר כי הוא סוד אל אחר אסתרת ואין לו הקוץ לכך נעשה הצירוף אחר (ליקוטי תורה הושע סימן י"ב), וכן אחד בא"ת ב"ש גימטריא חמשה פעמים אלהים וחמשה פעמים הוי"ה שהם סוד זעיר ונוקבא כנודע: אחד נקרא אברהם שנאמר (יחזקאל ל"ג כ"ד) אחד היה אברהם, יש לומר הטעם על פי מה שאמרו (בבא מציעא פ"ז.) עד אברהם לא היה זקנה, שהמשיך אברהם י"ג תיקוני דיקנא לעולם על ידי שהתנהג את עצמו במדות אלו: אחד בגימטריא י"ג, גם אברהם בחינת חכמה שיונק ממזל עליון דדיקנא: אחד בא"ש ב"ש עם הכולל גימטריא זהו המזל העליון דהדיקנא עילאה, ויש לומר אברהם בחינת חסד דזעיר, אחד ראשי תיבות אור חסד דזעיר: אחד זה יוסף כך דרש בראשית רבה פרשת ויגש (פרשה צ"ג אוב ב') אחד באחד יגשו על יוסף ויהודה, ויש לומר על דרך שאמרו רז"ל גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות, שביסוד יש גם כן י"ד תיקוני דיקנא גימטריא אחד, ובזה כוונתי לדעת החסיד מוהר"ר ישראל מגיד משרים דק"ק קאזעניטץ ששמעתי אחר כך מפיו הקדוש שפירוש כן: אחד זה יהודה כמו שכתבתי באות הקדום שדורש אחד באחד יגשו על יוסף ויהודה, ויש לומר שיהודה סוד המלכות ויש לה גם כן י"ג תיקוני דיקנא שהוא סוד י"ג מכילין דרחמי, דסחרין לה מכל סטרהא סוד י"ג עלין דשושנא כמו שאמר בריש הקדמות הזוהר, עוד יש לומר על פי מה שכתבתי בערך יהודה שהוא סוד בינה והוד ע"ש באורך, ותיקון ג' מי"ג תיקוני דיקנא הוא ארחא דתחות חוטמא והוא בחינת בינה והוד, כמו שכתב בפרי עץ חיים שער י"ב (שער הסליחות) פרק ט' דבחינת הוד הוא אור פנימי ובחינת בינה אור מקיף ע"ש, ועיין בערך י"ג נמצא בחינת בינה הוד מתייחדים שם בארחא דתחות חוטמא ושם הוא שורש לאה, כמו שכתבתי בערך לאה, שהוא בחינת שער זקן תחת חוטם, ועיין בערך חוטם שכתבתי שהוא מבחינת נקב ימין דחוטם, על כן אפשר לומר דבחינת יהודה שיצא ממנה הוא מבחינת ארחא דתחות חוטמא, והאורח הלז הוא ממוצע בין תרין נוקבין ימין ושמאל, ועל כן יהודה יצא מלאה והוא בחינת רחל מלכות, ועל כן המלכות מיהודה, והנה התרין נוקבין שהם סוד לאה ורחל הם סוד בינה והוד, לאה בינה רחל הוד דאיהו בהוד, ועל כן האורחא דתחות חוטמא הכלול משניהם כלול מבינה והוד דאיהו שני ההין דאור הפנימי דידיה, הוא מהוד דחכמה ואור המקיף מבינה דכתר כמו שכתב בפרי עץ חיים (שער הסליחות) שער י"ב פרק ט', ועל כן נקרא אחד שמאילו השני ההין בינה ומלכות המתאחדין באורחא דתחות חוטמא שני ההין ושלשה כוללין דב' נוקבין והאורח גימטריא אחד, גם א' דאחד רומז על האורח, א' ראשי תיבות אורח, גם א' בסוד יו"ד י' בראש בינה ד' בסוף והאורח הוא סוד הו' שבאמצע, וח' דאחד הוא מדת בינה שהוא מדה שמינית, וד' דאחד מלכות הרי כ"ו (חסר כאן איזה מילים) מלכות הרי אחד רומז על אורחא דתחות חוטמא, וכן אחד ראשי תיבות אורחא דתחות חוטמא, ויהודה היה מבחינה זו כמו שכתבתי, ועל כן יש באותיות יהודה אותיות הוד בחינת מלכות וה' בחינת בינה וי' הוא סוד האורח שהוא בחינת יסוד, שכל בחינת אורח הוא יסוד כמו שכתבתי בערך אורח, או כלך לדרך זה י"ה בראש בחינת בינה שהוא י"ה כמו שכתבתי בערך י"ה, ד"ה בסוף בחינת מלכות בסוד ה' ד' הו"ת נער נערה, ו' באמצע הוא סוד האורח המחברם, על כן יתכנו דברי רז"ל שדרשו אחד על יהודה שהוא בחינת האורח הלז: אחד נקרא היסוד שמייחד אח ד' זעיר ונוקבא, מאורי אור, אלקנה נקרא אחד דכתיב (שמואל א' א' א') ויהי איש אחד אגדת בראשית פרק ג', גבריאל (דניאל י' ה') והנה איש אחד לבוש הבדים בראשית רבה פרשה כ"א (אות ה'), יונה הנביא (מלכים ב' ו' ה') ויהי האחד מפיל הקורה, בראשית רבה שם ועיין במתנות כהונה שם: אחד רומז לשם מ"ה דיש בו שלשה אלפין ויוד גימטריא אחד, זוהר רעיא מהימנא פנחס רמ"ו ע"ב (ליקוטי תורה תרומה בהתחלה), אברהם נקרא אחד דכתיב (יחזקאל ל"ג כ"ד) אחד היה אברהם, מדרש ואגדת בראשית פרשה מ"ט, ויש לומר דנודע שמדת אברהם הוא חסד, וחסד במילוי חי"ת סמ"ך דל"ת עם הכולל גימטריא אחד במילוי אל"ף חי"ת דלי"ת:

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש